[Mac] 파일 묶기 tar

OS/Mac 2015.02.13 17:20

사실 tar(linux, mac 다됨)는 파일을 묶고 풀기도 하지만 압축하는 프로그램 이기도 하다.


# 파일 묶기 (현재 디렉토리의 모든 파일을 묶는다.)

tar -cvf [묶을 파일명] *

# 파일 풀기 (현재 디렉토리에 해당 파일을 푼다.)

tar -xvf [파일명]


# 파일 압축하기 (현재 디렉토리의 모든 파일을 묶는다.)

tar -cvfz [묶을 파일명] *

# 압축파일 풀기 (현재 디렉토리에 해당 파일을 푼다.)

tar -xvfz [파일명] 


posted by 뚱2

[Linux] 리눅스 명령어

OS/Linux 2013.12.25 12:53

링크 : http://arturoherrero.com/2013/11/29/command-line-one-liners/

'OS > Linux' 카테고리의 다른 글

[Linux] 고급 Bash 스크립팅 가이드  (0) 2013.12.30
[Linux] 리눅스 명령어  (0) 2013.12.25
Shell Script  (0) 2013.12.15
[Linux] Shell Script  (0) 2013.04.03
tar 압축, 해제  (0) 2008.02.20
posted by 뚱2

Shell Script

OS/Linux 2013.12.15 22:12

링크 : http://www.insford.com/wiki/Wiki.jsp?page=Shell%20Script

'OS > Linux' 카테고리의 다른 글

[Linux] 고급 Bash 스크립팅 가이드  (0) 2013.12.30
[Linux] 리눅스 명령어  (0) 2013.12.25
Shell Script  (0) 2013.12.15
[Linux] Shell Script  (0) 2013.04.03
tar 압축, 해제  (0) 2008.02.20
posted by 뚱2

[Linux] Shell Script

OS/Linux 2013.04.03 22:35

링크 : http://pds21.egloos.com/pds/201303/08/02/Bash_shell_script.pdf

'OS > Linux' 카테고리의 다른 글

[Linux] 고급 Bash 스크립팅 가이드  (0) 2013.12.30
[Linux] 리눅스 명령어  (0) 2013.12.25
Shell Script  (0) 2013.12.15
[Linux] Shell Script  (0) 2013.04.03
tar 압축, 해제  (0) 2008.02.20
posted by 뚱2