[log4j] log4j 설정

Java/log4j / logback 2012.07.05 15:37